ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/DSC_4867.jpg

คณะกรรมการบริษัท

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Winvestment Co, Ltd. ซึ่งเป็นHolding Company ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) Winvestment Co., Ltd.ดูแลกิจการต่างๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม และ ท่าจอดเรือ ได้แก่  โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ท่าจอดเรือยอร์ช เฮเว่น ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  ธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ธุรกิจการผลิต ได้แก่ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและภูเก็ต เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหกสมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2551-2554) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2540-2543) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแฟรงกลิน เพียร์ซ ที่นิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา

นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา
กรรมการ

นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา เป็นกรรมการของบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีบุตรสองคน

นายชัย  ฉัตรศิริวิชัยกุล

กรรมการ

นายชัย  ฉัตรศิริวิชัยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Management จาก Golden Gate University และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก University of San Francisco  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์
กรรมการ

นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)ตั้งแต่พ.ศ. 2552
 

นายสุรพงศ์  สุพรรณพงศ์
กรรมการ

นายสุรพงศ์  สุพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการบริหารของ Winvestment Co., Ltd.ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และกรรมการบริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

นางลักขณา  นะวิโรจน์
กรรมการ

นางลักขณา นะวิโรจน์  ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558   เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในพ.ศ. 2549 – พ.ศ.2555    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส FSEVP บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด   บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด   และบริษัท สยามพารากอนรีเทล  จำกัด เป็นที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์   สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน – ไทย      รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตแห่งสภากาชาดไทย  และอุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Fashion Institutes of Technology New York, U.S.A. 

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dawei Development ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายองค์กร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)


 

นายอิซเซ็ท ฮาซัน บาซาร์
กรรมการ

นายอิซเซ็ท ฮาซัน บาซาร์ เป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยในด้านกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ของ Bangkok Public Relations Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ  Procter & Gamble (มากกว่า 20 ปี), GE (มากกว่า 20 ปี), Coca-Cola และองค์กรไทยอีกมากมาย รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 3 โครงการ เป็นที่ปรึกษารัฐบาลไทย 10 สมัย  เป็นที่ปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน และหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ อีกหลายท่าน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สาขารัฐศาสตร์ ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ เกิดในประเทศไทย และมีสัญชาติไทย

นายเกรแฮม แซนด์เดอร์ส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

นาย เกรแฮม แซนด์เดอร์ส  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท)  เคยดำรงตำแหน่ง Regional Director Asia ,Swire Cold Storage และChief Representative , John Swire & Sons Vietnam กลุ่มธุรกิจSwire ในประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย Swire Cold Storage, Cathay Pacific Airlines, Cathay Pacific Catering, Swire Offshore Shipping, Swire Properties และ Finlays Tea Trading   มีประสบการณ์การทำงานกับ Swire Group มากว่า 26 ปี ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย เคยดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ในประเทศเวียดนาม และประเทศศรีลังกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Adelaide และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Royal Melbourne Institute of Technology