ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร

ตลาดไทร่วมให้ความรู้โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ซื้อสมุนไพร  จัดโดยสำนักส่งเสริมและการจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมแอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกล่าวมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมจำนวน ๔๐ คน สำหรับผู้แทนตลาดไท(นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส) ได้บรรยายในหัวข้อ "โอกาสและทิศทางตลาดค้าส่งสมุนไพร" พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กับตลาดกลางสินค้าเกษตร