ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายสื่อสารองค์กรตลาดไท โดยนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์และคณะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรในพื้นที่ ช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร  การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานผลไม้ฤดูกาล  ลานค้าผัก และลานพืชไร่ ตลาดไทให้กับหน่วยงานต่างๆรับทราบ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการจำหน่ายสินค้าเกษตรยังตลาดไท