ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ตลาดไทโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมคารวะท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ผลกระทบจากภัยแล้ง แนวโน้มการผลิตในระบบGAP และประชาสัมพันธ์ตลาดดอกไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนตลาดไทมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี