ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

ตลาดไทร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 “ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

ในการนี้ นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน และบรรยายพิเศษในหัวข้อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีการจัดอภิปรายหัวข้อ เกษตร S-Curve ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายผลิตภาพ โดยคุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน คณะทำงานการพัฒนาการคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม (New S - Curve) ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

สำหรับช่วงบ่าย มีการอภิปรายคณะ หัวข้อ เกษตรแม่นยำ ภูมิคุ้มกันเกษตรไทย โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง หัวหน้าแผนกลยุทธ์ 5 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประมาณ 500 คน ในการอบรมในครั้งนี้ตลาดไทได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาได้แก่ นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และนายพงษ์พันธ์ แซ่เจี่ย หัวหน้าส่วนเครือข่ายเกษตร

ขอบคุณภาพจากแฟนเพจเศรษฐกิจการเษตรเพื่อประชาชน