ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  และชุมพร

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559 นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดไท ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร พบหน่วยงานภาครัฐ และเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ท่านเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเกษตรจังหวัดชุมพร ท่านพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมรวบรวมข้อมูลปริมาณผลไม้ฤดูกาลของจังหวัดชุมพร  ประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาล ลานผัก ลานพืชรัก และการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตสู่ตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร