ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่  27 - 30 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดไท  ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จังหวัดอุุบลราชธานี  ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ได้แก่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ลานค้าผักและผลไม้เปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ลานผัก ลานผลไม้ฤดูกาล และลานพืชไร่ พร้อมเข้าคารวะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์