ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี

ตลาดลงพื้นที่อบรมGAP ให้กับเกษตรกร ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ กองพัฒนาและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และผู้ค้ามะพร้าวน้ำหอมตลาดไท จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 40 ราย ในหัวข้อการผลิตมะพร้วน้ำหอมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ระบบตลาดข้อตกลง การค้าผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย พาณิชย์จังหวัดราชบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ข้อแนะนำด้านการผลิตแก่เกษตรกร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายผ่านระบบสัญญาข้อตกลงของกองพัฒนาและบริหารระบบตลาดจำนวน 2 คู่สัญญา ได้แก่ละมุด และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ค้า และเกษตรกรคู่ค้าสามารถพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยให้มีปริมาณเข้าสู่ระบบตลาดเพิ่มมากขึ้น