ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2560 ฝ่ายข้อมูลตลาดและความสัมพันธ์ภาครัฐ ตลาดไท ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อคารวะหัวหน้าส่วนราชการ และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตลำไย ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และล้งลำไยเฮียตั้ม จังหวัดลำพูน พร้อมประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานฝนพื้นที่ได้รับทราบ