ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ ๓ ครั้งที่่ ๒ กลุ่มที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.) ทั้งภาคทษฎีและภาคปฏิบัติ และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรรุ่นใหม่(Yong Smart Farmer) มีผู้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" และนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี