ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery
Talaad Thai Photo Gallery

ข่าว:

ตลาดไทต้อนรับคณะเกษตรกรจากจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ท่านพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และคณะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดยะลาศึกษาดูงานด้านการกระจายผลไม้ฤดูกาลภายในตลาดกลางสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรและทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปและนำชม

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ตลาดไท ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด) ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเพื่อเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นผลผลิตภาคตะวันออกฤดูกาลผลิต59/60 และประชาสัมพันธ์อาคารผลไม้ฤดูกาลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่  พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายอุดม วรัญญูรัฐ  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จุดรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออกปั้นเพลิน  บ้านเงาะตราด และสวนเกษตรอีนทรีย์ผลอำไพ  

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ ๓ ครั้งที่่ ๒ กลุ่มที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.) ทั้งภาคทษฎีและภาคปฏิบัติ และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรรุ่นใหม่(Yong Smart Farmer) มีผู้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" และนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อบ่ายวันที่4 พฤศจิกายน 2559 ตลาดไทต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 63 คน เพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมความปลอดภัยในอาหาร และรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโสให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  H.E.Gen. SEREI KOSAL (Senior Minister In Charge of Special Mission, First Vice President of CMAA.) และคณะประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์(นายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์) และผู้จัดการสื่อสารองค์กร(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ) พร้อมทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดไท

มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายพิศาล พงศาพิชณ์) และคณะร่วมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท ในโอกาสนี้นายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ในฐานะผู้แทนตลาดไท กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปบทบาทของตลาดไทในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดต่างๆภายในตลาดไท ทั้งนี้มกอช.ได้จัดทำโครงการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมายQ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคและผู้จำหน่ายมีความเข้าใจในเครื่องหมายรับรองQ และรู้จักสินค้าQ มากขึ้น  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ค้า ตลอดจนซื้อซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของแผง/ร้านค้าจัดหาสินค้าQ มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้าQ ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สินค้าQ เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหวังว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญที่มีต่อตราสัญลักษณ์Q ในภาคการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชาศึกษาดูงานด้านการตลาดสินค้าเกษตร การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยฝ่ายทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดตากโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) นำคณะผู้แทนเกษตรจำนวน 45 คนจากจังหวัดตากร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมพร้อมให้ข้อมูลด้านระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร

สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.) จำนวน 30 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ(ตลาดไท) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และนำชมศูนย์ควบคุมกล้องCCTV. ตลาดผัก ลานผัก และตลาดผลไม้รวม

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สถานทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นำ Dr.Mono Mashaba,Director of Government Relations & Internationnal Market Development from Hortgro และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยมีมร.เกรแฮม แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดไทให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ตลาดไทโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมคารวะท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ผลกระทบจากภัยแล้ง แนวโน้มการผลิตในระบบGAP และประชาสัมพันธ์ตลาดดอกไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนตลาดไทมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเกษตรจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม 2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกา และคณะเยี่ยมชมตลาดไท โดยมีนายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆของตลาดไท

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มร.อัลเซล วิลด์เนอร์ (Axel Widner) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดไท โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของตลาดไท

เกษตรกรจากฝรั่งเศสศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท

เมื่อวานนี้ (13 มกราคม 2559) สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำเกษตรกรจากฝรั่งเศสศึกษาดูงานด้านตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์ และทีมงานฝ่ายสื่อสารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป และนำชมตลาดต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก

ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2558 ทีมงานสื่อสารองค์กร ตลาดไท โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส นำคณะลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา(อำเภอหาดใหญ่) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยือนและพบป่ะผู้ซื้อในพื้นที่จำนวน 8 ราย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการเข้ามาใช้บริการช่องจอดตลาดไท โดยมีผู้ซื้อให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทีมงานสื่อสารองค์กร

ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริษัท Guangxi Sunrising Agricultural Development จำกัด ผู้นำเข้าผลไม้ไทยของนครหนางหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือกับผู้บริหารตลาดไท โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตลาดไท

ตลาดไทลงพื้นที่เยี่ยมคารวะหน่วยงานภาครัฐในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558  ตลาดไทโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาลใหม่  ประชาสัมพันธ์ลานค้าผักและผลไม้เปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร

นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานตลาดไท

วันนี้ (14 ตุลาคม 2558) สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตรายวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจำนวน 60 คน ศึกษาดูงานด้านระบบตลาดสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส  นายประสิทธิ์ศิลป์ ชัยยะวัฒนะโยธิน หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

อดีตประธานรัฐสภาฟิลิปปินส์นำคณะศึกษาดูงานตลาดไท

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 มร.เกรแฮม ชาร์ล แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารตลาดไท ให้การต้อนรับอดีตประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท

ตลาดไทลงพื้นที่พบผู้ซื้อภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2558 ตลาดไทลงพื้นที่จังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดตาก(แม่สอด) โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร และนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯเยี่ยมพบปะผู้ซื้อในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริการ พร้อมมอบของที่ระลึกจากตลาดไทเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนผู้ค้าและตลาดไทด้วยดีเสมอมา

ตลาดไทต้อนรับคณะนักธุรกิจจากเมียนมา

วันนี้ (3 กันยายน 2558) สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะนักธุรกิจเมียนมาจากเมืองมัณฑะเลย์ จำนวน 13 คน จาก 12 บริษัท เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงพิจารณาสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อนำไปจัดจำหน่ายในเมียนมา โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร และทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

กรมส่งเสริมการเกษตรนำคณะเกษตรกรจากติมอร์ดูงานตลาดไท

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรนำคณะเกษตรกรจากติมอร์ศึกษาดูงานตลาดไท โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำชมตลาดต่างๆ

ตลาดไทต้อนรับคณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมศึกษาดูงาน ณ ตลาดไทในโอกาสเดินทางมาแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และนวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ(นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร)และทีมงานฝ่ายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดไทให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุป

ตลาดไทต้อนรับคณะจากเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คุณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีนำผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลนครอุดรธานีจำนวน 300 คนร่วมศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยมีทีมงานฝ่ายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับพร้อมนำชมตลาดไท

คณะจาก AVRDC-ESEA ศึกษาดูงานตลาดไท

วันนี้( 18 มิถุนายน 2558) ศูนย์พืชผักโลกส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย(AVRDC-ESEA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะศึกษาดูงานจาก 11 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ศรีลังกา เวียดนาม และ ประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 คน ศึกษาดูงานด้านตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดไทให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

เกษตรกรจากนราธิวาสดูงาน ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสภายใต้การนำของหัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเกษตรกรจากจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และทีมงานประชาสัมพันธ์ตลาดไทให้การต้อนรับ

ตลาดไทต้อนรับคณะจาก Mekong Institute Development&Cooperation

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ตลาดไทร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Mekong Insitute Development&Cooperation ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้อำนวยการการตลาด และทีมงานประชาสัมพันธ์ตลาดไทบรรยายสรุป พร้อมนำชมโครงการ 

สถานทูตปากีสถานเยี่ยมชมตลาดไท

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2558) ดร.นาซิม ลาติฟ ที่ปรึกษาการค้า รองผู้แทนสำรอง ยูเอ็น แอสแคป สถานทูตปากีสถานประจำประเทศไทยพร้อมคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมตลาดไท โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้อำนวยการการตลาด และทีมประชาสัมพันธ์ตลาดไทให้การต้อนรับ นำชมสภาพการค้าขายผลไม้ต่างประเทศ และบรรยายสรุป

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารอุตสาหกรรมผลไม้จากออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารอุตสาหกรรมผลไม้จากออสเตรเลีย จำนวน 5 ท่าน ภายใต้การประสานงานจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้อำนวยการการตลาดให้การต้อนรับพร้อมบรรยาสรุป และนำชมการบริหารจัดการตลาดไท

ตลาดไทจับมือภาครัฐอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตลาดไท ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร แก่ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จำนวน 50 คน ในโครงการ"โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" โดยมีนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ศิลป์ ชัยวัฒนะโยธิน หัวหน้่าส่วนประชาสัมพนธ์นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมตลาดต่างๆของตลาดไท

คณะตัวแทนจาก CAPSA ( The Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture )

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานสหประชาชาติ (UN) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในตลาดไท

อ่านต่อ...