ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

http://talaadthai.com/images/uploads/photo-gal-6.JPG

โครงการเพื่อความยั่งยืน

ตลาดไทมุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นี้ พร้อมเตรียมขับเคลื่อนอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ระบบบำบัดน้ำเสียและการป้องกันน้ำท่วม
ตลาดไทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม  โดยให้ความสำคัญกับการจัดการที่เป็นระบบ  ปัจจุบันตลาดไทมีโรงบำบัดน้ำเสียสามแห่งในพื้นที่ สามารถบำบัดน้ำได้วันละ 900 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำไปรีไซเคิลก่อนนำกลับมาใช้ในกิจกรรมของตลาด อาทิ การทำความสะอาดภายในตลาด  

ด้านการป้องกันน้ำท่วม  ตลาดไทดำเนินการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในช่วง ฤดูฝน โดยเน้นการสูบน้ำลงท่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอันจะส่งผลกระทบต่อกิจการการค้าภายในตลาด ตลอดจนปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย อันมีสาเหตุมาจากน้ำท่วม

การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ
ตลาดไทกำลังดำเนินการติดตั้งหลอดไฟใหม่ภายในตลาด โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากหลอดเมทัลฮาไลน์ และหลอดนีออนมาเป็นหลอด LED ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม เพราะไม่มีวัตถุเป็นพิษ สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

ด้านพลังงานทดแทน
เนื่องจากตลาดไทมีขยะอินทรีย์ประมาณ 200 ตันต่อวัน การมีโรงงานแปรรูปขยะในพื้นที่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นแก๊สมีเทน และนำแก๊สดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในตลาด
ส่วนแหล่งพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ตลาดไทกำลังพิจารณาเเละศึกษาความเป็นไปได้คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีพื้นที่พียงพอสำหรับติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาอาคารตลาดที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับตลาดได้  ขณะนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ ของโครงการ