เกียรติรางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q สำหรับตลาดสด ประจำปี 2561 และโล่ประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561
2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: โล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q สำหรับตลาดสด ประจำปี 2561
กระทรวงสาธารณสุข: โล่ประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย-ประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้า-Q_2560.jpg
2558 – 2560

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ประกาศเกียรติคุณรางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้า Q จำนวน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ล้างตลาดและส้วมพร้อมกัน_2558.jpg
2558

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ล้างตลาดและส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

ตลาดสดน่าซื้อ_ระดับดีมาก_2558.jpg
2552 , 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข: รางวัลชนะเลิศการประกวดตลาดสด น่าซื้อ
จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 25 กันยายน 2552, 2558

ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ_2556.jpg
2556

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์: ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ
ประจำปี 2556

สุดยอดความสะอาด_อาหารปลอดภัย_2556.jpg
2556

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: โล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556

SCB-Bai-Po-Business-Awards-by-Sasin-upon_2554.jpg
2554

Siam Commercial Bank: Bai Po Business Awards by Sasin upon for Branding, Social Responsibility, Value Creation and Innovation on 21 November 2011

SCB-Bai-Po-Business-Awards-by-Sasin-upon_2554.jpg
2552

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด
น่าซื้อ ต้นแบบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

เกียรติบัตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว_2551.jpg
2551

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจังหวัดปทุมธานี: เกียรติบัตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ณ วันที่ 25 กันยายน 2551

เกียรติบัตรการมีส่วนร่วม-ส่งเสริม-และพัฒนากิจกรรมของหอการค้า_2550.jpg
2550

หอการค้า จังหวัดปทุมธานี: เกียรติบัตรการมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมของหอการค้า จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550