คณะกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการ

  นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของตระกูลภัทรประสิทธิ์ (ตั้งแต่ปี 2554) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จํากัด อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง เช่น เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของ 4 รัฐบาล ซึ่งรวมการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่กำกับดูแลกรมสรรพากร กรมศุลกากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยในระหว่างนั้นได้เป็นผู้ปฏิรูปกรมศุลกากร จนได้รับการชื่นชมอย่างเป็นทางการจากหอการค้าอเมริกัน ในฐานะสมาชิกคณะรัฐมนตรีที่ทำโครงการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคการเมือง 2 พรรค สำหรับด้านการศึกษาจบจากสาขาวิชาบริหารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Franklin Pierce University, USA

 • กรรมการบริษัท

  นายสุรพงศ์ สุพรรณพงศ์

  อดีตเคยร่วมงานกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เมื่อพฤศจิกายน 2555 จนถึง กันยายน 2561 และกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในกันยายน 2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท วินเวสต์ เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกลุ่มบริษัทในเครือ ที่มีการถือหุ้นของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด มากที่สุด นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย ในด้านประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กรรมการบริษัท

  นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2546

 • กรรมการบริษัท

  ดร. สมภพ อมาตยกุล

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นอกจากนี้ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี.บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด, รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย, กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสยาม เป็นกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นรองประธานกรรมการประเมินรางวัลองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

 • กรรมการบริษัท

  นายชัย ฉัตรศิริวิชัยกุล

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • กรรมการบริษัท

  นางลักขณา นะวิโรจน์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังเป็นรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสเอฟเอสวีพี (FSEVP) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สยามพารากอนรีเทล จำกัด และเป็นที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรรมการบริษัท

  นายสมเกียรติ กิมาวหา

  นายสมเกียรติ กิมาวหา
  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่วนงานขึ้นตรงผู้จัดการ ได้แก่ สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สสป.) กองทุนสนับสนุนการพัฒนาการตลาดของลูกค้า และกองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • กรรมการบริษัท

  นายอิซเซ็ท ฮาซัน บาซาร์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยในด้านกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของ Bangkok Public Relations Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลกในหลากหลายบริษัท