คณะกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการบริษัท

  นายธีรนันท์ ศรีหงส์

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัดของตระกูลภัทรประสิทธิ์ โดยยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), บมจ. แสนสิริ, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น รวมทั้งเป็นประธานสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), กรรมการ บมจ. ทุนธนชาต และกรรมการ บมจ. ธนชาตประกันภัย นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ (KBTG)

 • กรรมการบริษัท

  นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2546

 • กรรมการบริษัท

  ดร. สมภพ อมาตยกุล

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นอกจากนี้ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี.บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด, รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย, กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสยาม เป็นกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นรองประธานกรรมการประเมินรางวัลองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

 • กรรมการบริษัท

  นายชัย ฉัตรศิริวิชัยกุล

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • กรรมการบริษัท

  นางลักขณา นะวิโรจน์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังเป็นรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสเอฟเอสวีพี (FSEVP) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สยามพารากอนรีเทล จำกัด และเป็นที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรรมการบริษัท

  นายสุรชัย รัศมี

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และยังเคยดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน

 • กรรมการบริษัท

  นายอิซเซ็ท ฮาซัน บาซาร์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยในด้านกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของ Bangkok Public Relations Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลกในหลากหลายบริษัท

 • กรรมการบริษัท

  นายธรากร อังภูเบศวร์

  กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และยังดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 988 พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจแก่บริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน ได้แก่ บมจ. เมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, Fico Corporation Ltd., บมจ. เป็นต้น โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลักในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุน การริเริ่มธุรกิจ และการพลิกฟื้นกิจการ และมีประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB), กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT), กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการ บจก. แมคไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก. แคปปิตอลโอเค