โครงการเพื่อความยั่งยืน

ตลาดไทมุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นี้ พร้อมเตรียมขับเคลื่อนอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา อาทิ

ระบบบำบัดน้ำเสียและการป้องกันน้ำท่วม

ตลาดไทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม โดยให้ความสำคัญกับการจัดการที่เป็นระบบ ปัจจุบันตลาดไทมีโรงบำบัดน้ำเสียสามแห่งในพื้นที่ สามารถบำบัดน้ำได้วันละ 900 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำไปรีไซเคิลก่อนนำกลับมาใช้ในกิจกรรมของตลาด อาทิ การทำความสะอาดภายในตลาด  

ด้านการป้องกันน้ำท่วม  ตลาดไทดำเนินการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในช่วงฤดูฝน โดยเน้นการสูบน้ำลงท่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอันจะส่งผลกระทบต่อกิจการการค้าภายในตลาด ตลอดจนปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย อันมีสาเหตุมาจากน้ำท่วม

ด้านพลังงานทดแทน

เนื่องจากตลาดไทมีขยะอินทรีย์ประมาณ 200 ตันต่อวัน การมีโรงงานแปรรูปขยะในพื้นที่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้น สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นแก๊สมีเทน เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในตลาด และเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับโครงการกำลังพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้คือ พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาอาคารตลาดที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับตลาดได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ ของโครงการ

การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ

ตลาดไทกำลังดำเนินการติดตั้งหลอดไฟใหม่ภายในตลาด โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากหลอดเมทัลฮาไลน์ และหลอดนีออนมาเป็นหลอด LED ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีวัตถุเป็นพิษ สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

การปรับภูมิทัศน์เรื่องเสาไฟและสายไฟ

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตลาดไทต้องการพัฒนาในอนาคต เพื่อสร้างความปลอดภัย ระบบจ่ายไฟที่มั่นคง รองรับการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณถนน 30 เมตรภายในตลาดไท