ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดไท ขยายตลาดผักผลไม้คุณภาพภายใต้โครงการ “ผักปลอดภัย ผักร่วมใจ” ยกระดับสินค้าเกษตร จีเอพี/เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ: 4 มีนาคม 2019

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือ ตลาดไท ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือ ตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่มีส่วนสำคัญในการดูแลเกษตรกรให้เข้าถึงตลาดได้ง่าย และทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งตลาดไทได้ริเริ่มโครงการ “ผักปลอดภัย ผักร่วมใจ” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม 42 กลุ่ม จาก 18 จังหวัด มีสินค้าผัก 40 ชนิด ปริมาณรวม 2,377 ตัน ปัจจุบันมีปริมาณเข้าสู่ตลาดวันละประมาณ 29 ตัน โดยมีระบบการบริหารจัดการให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ขณะที่ราคาผักร่วมใจที่จำหน่ายก็ไม่สูงกว่าผักทั่วไปมากนัก นอกจากนี้ตลาดไทได้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่การตลาดมาช่วยส่งเสริมการขาย และสนับสนุนค่าบรรจุภัณฑ์/QR Code ในช่วง 4 เดือนแรกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/Organic Thailand และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการควบคุมคุณภาพสินค้า

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายภายใต้โครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับตลาดไท ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการต่อยอดพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันให้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมวิชาการเกษตรจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตรวจสอบรับรองการผลิต การให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบย้อนกลับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแล้วเชื่อมโยงการตลาดกับตลาดไท ทั้งนี้ ในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ และตลาดไทยเตรียมขยายผลไปสู่โครงการ “ผลไม้ปลอดภัย ผลไม้ร่วมใจ” และโครงการผักผลไม้แปรรูปปลอดภัย ผักผลไม้แปรรูปร่วมใจอีกด้วย

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคต่อระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของไทย สนับสนุนการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการผลิตและการวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้ง 5 หน่วยงานจะร่วมบูรณาการความร่วมมือ และสนับสนุนด้านบุคลากร วิทยาการสมัยใหม่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้” นายกฤษฎา กล่าว

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดอาหารทะเล และตลาดสด โซนอาหารทะเล ในตลาดไท มั่นใจ ปลอดภัย มีใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า ชัวร์!

ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานตลาดไท ร่วมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีการติดป้ายแหล่งที่มาของสินค้าอาหารทะเล ติดใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า […]

ตลาดไทปลอดภัยไร้โควิด-19 ผลการตรวจผู้ค้า-แรงงานต่างด้าว ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าตลาดไทและแรงงานต่างชาติในตลาดอาหารทะเล ตลาดปลาน้ำจืด ตลาดสด (โซนอาหารทะเลและปลาน้ำจืด) […]

ตลาดไทร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาด และสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย

ตลาดไทร่วมประชุมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตลาดและสถานการณ์กุ้งจากมหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในแนวทางป้องกันแก่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากตลาดไทได้อย่างปลอดภัย