Privacy Policy

 

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้าและหน่วยธุรกิจทั้งหมด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อแจ้งแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึง ผู้ใช้บริการ คู่ค้า ผู้ค้า ตัวแทนผู้ค้า ลูกจ้าง ผู้ซึ่งเข้ามาติดต่อในสำนักงาน บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) (“ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูล ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่ข้อความในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำและข้อความต่างๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแบบการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ มีความหมายดังนี้

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

แพลตฟอร์ม หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (แล้วแต่กรณี)

ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ใช้บริการ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ของบริษัทฯ

คู่ค้า หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบุคคลผู้มีความสนใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ผู้ค้า หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เข้าทำสัญญาเช่า หรือเช่าช่วง หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของบริษัทฯ

ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานของบริษัทฯ

บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคใดๆ ที่มีความสนใจจะเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ

บริการ หมายถึง บริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึง

 • ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงชื่อ, รหัสไปรษณีย์, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, อีเมล และข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น)
 • ข้อมูลลูกค้า/คู่ค้า (รวมถึงเลขประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ที่อยู่, ที่ตั้งแผงค้าและอีเมล)
 • ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น ข้อมูลร้านค้า, ข้อมูลแรงงานในร้าน, ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม, หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท, หรือจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา, หรือในการทำแบบสำรวจ
 • ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท (รวมถึงเลขที่สัญญา, วันที่เริ่มสัญญา, วันที่หมดสัญญา, สินค้าที่จำหน่าย, รหัสสมาชิก, รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานั้น)
 • ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้ เพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ แบบสอบถามต่างๆ

 

ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม, การบันทึก, การจัดระบบ, การจัดเก็บ, การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง, การเรียกคืน, การปรึกษา, การใช้, การเปิดเผย(โดยการส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึง หรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ), การจัดเรียง, การนำมารวมกัน, การบล็อกหรือจำกัด, การลบหรือการทำลาย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการ หมายถึง สัญญาให้เช่า, สัญญาให้ใช้พื้นที่, สัญญาเช่าช่วง, ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ/หรือจำเป็นต่อการเช่าพื้นที่, และการให้บริการของบริษัทฯ ที่บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำ หรือจะได้เข้าทำ

กฎหมาย หมายความรวมถึง พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ตลอดจนกฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ, และระเบียบของหน่วยผู้มีอำนาจ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ฐานทางกฎหมาย หมายถึง  ฐานข้อมูลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงฐานทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 – 4.1.6 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

 1. ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

2.1 บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่าง
(1)  ข้อมูลส่วนตัว ชื่อนามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, อายุ, เพศ, รูปถ่าย, ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ, ลายมือชื่อ, สัญชาติ, สถานภาพสมรส, ทะเบียนสมรส, ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลชีวภาพ (รวมถึงข้อมูลภาพจำลองใบหน้า,  ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ, ข้อมูลจำลองม่านตา, และข้อมูลอัตลักษณ์เสียง)
(3) ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่อาศัย, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลการติดต่อทางเครือข่ายสังคม (โซเชียลมีเดีย), และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการของบริษัทฯ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน(Account), ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน, รหัสประจำตัว(Username), รหัสผ่าน(Password), และรหัสลับ(PIN)(ถ้ามี), ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งาน, และหน้าการสมัครบริการต่างๆ, ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน(Account) ของท่าน, ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน(Account) อื่นๆ ที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่, ข้อมูลการใช้บริการ, คำถาม-คำตอบ, ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ (ถ้ามี)
(6) ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log), ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น, ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์, หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์, รหัสประจำตัวอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser), ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ, ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง(Referring Website), ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ, ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ(Login Log), ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม(Transaction Log), พฤติกรรมการใช้งาน(Customer Behavior), สถิติการเข้าระบบ, เวลาที่เยี่ยมชมระบบ(Access Time), ข้อมูลที่ท่านค้นหา, การใช้ฟังก์ชันต่างๆในระบบ, และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ) ตำแหน่งงาน, อาชีพ, จำนวนรายได้ (รวมถึงเงินเดือน, เงินพิเศษ, สวัสดิการ, หรือโบนัส), วันที่เริ่มทำงาน, อายุการทำงาน, ประวัติการทำงาน, ประวัติการลางาน, ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประวัติการผิดสัญญาจ้างแรงงาน, ระเบียบ, ข้อบังคับของนายจ้าง, หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการทำงาน

 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรงเมื่อท่านมีการติดต่อหรือเข้าทำธุรกรรมด้านต่างๆกับบริษัทฯ หรือ มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯอาจรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์(Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้(Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก : บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึง แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ  พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน   บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏตามตารางด้านล่างต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

4.1.1 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (“ฐานสัญญา”)

4.1.2 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ (“ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย”)

4.1.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทฯ (“ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”)

4.1.4 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (“ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต”)

4.1.5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน (“ฐานการวิจัยหรือสถิติ”)

4.1.6 ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อ 4.1.1 – 4.1.5) หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่างนี้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน (“ฐานความยินยอม”)

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ซึ่งรวมถึง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง
(1)  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

● กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

● กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

●  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

●  กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

● กฎหมายแรงงาน

● กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการตลาด

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน
(2) เพื่อให้บริการ และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●      เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งรวมถึง

o    การให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจัดให้เข้าทำ และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และหลักประกันของผู้ใช้บริการ

o   เพื่อจัดหาบริการแก่ท่าน

o    เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล หรือทำแบบสำรวจกับบริษัท

o   เพื่อตอบหรือทำตามคำร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน

o   เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน

o   เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัทแจ้งต่อท่านเป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทขอความยินยอมท่านเพื่อจัดเก็บข้อมูล

●      เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และการเข้าใช้บริการของบริษัท และ/หรือการทำธุรกรรม, นิติกรรม, สัญญาต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

●      เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม, ความสมเหตุสม ผล, และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ

●      เพื่อให้บริการระบบงาน เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม (รวมถึงแอปพลิเคชัน) ต่างๆ

●      เพื่อเสนอ, รับ, จัดให้, หรืออำนวยความสะดวกในบริการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

●      เพื่อบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

●      เพื่อใช้ข้อมูลอุปกรณ์, ที่ตั้ง, ประวัติการใช้งาน, และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

ผู้ค้า

●      เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าใช้บริการของบริษัท และเพื่อการทำธุรกรรม นิติกรรม สัญญาต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ อาทิ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า, ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ, ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง)

●      เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสมเหตุ สมผล และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ

ฐานความยินยอม ผู้ใช้บริการ

ผู้ค้า

(3)   เพื่อการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการของบริษัทฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการ ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●      เพื่อติดต่อท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม(รวมถึงแอพพลิเคชัน), โทรศัพท์, ข้อความ(SMS), อีเมล, หรือไปรษณีย์, หรือผ่านช่องทางใดๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ

●    เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ และส่งมอบบริการต่างๆ ให้แก่ท่าน

●    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น

●      เพื่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ท่าน อาทิ การให้บริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ การพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอ หรือข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนจากท่าน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ เช่น แก้ปัญหาบั๊ค(bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม ให้แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป)

●      เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัทฯ

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

ผู้ค้า

(4)   เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing) และการสื่อสารองค์กร (Public Relations)
●      เพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรและบริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน

●    เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

●    เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ท่านได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประเมินความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล(Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล(data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า(data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการใช้บริการ การบริโภค เพื่อให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ รวมถึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ กลยุทธ์ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่อาจเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและประวัติของผู้ใช้บริการ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความยินยอม

ผู้ใช้บริการ

คู่ค้า

ผู้ค้า

(5)   เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
●      เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และ/หรือการคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา (แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทฯ

●      เพื่อบริหารจัดการการประเมินผลการทำงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน

●      เพื่อเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่าน

●      เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่างๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง

●      เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ลูกจ้าง

บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ

(6)   เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทฯ
●      เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ซึ่งรวมถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี)

●      เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)

●      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

คู่ค้า
(7)   เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
●    เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การเก็บรักษาข้อมูล การเข้ารหัสของข้อมูล

●    เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ

●    เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด การถ่ายภาพ การบันทึกภาพและ/หรือเสียง เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

●      เพื่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร การตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง การส่งต่อไปยังบริษัทในเครือ (ตามที่จะได้นิยามตอ่ไป) เพื่อการดำเนินการดังกล่าว

●    เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ ศาล อนุญาโตตุลาการ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน
(8)   เพื่อการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน
(9)   เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทฯ ไว้  แล้วแต่กรณี เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

หมายเหตุ:

 1. ตามปกติแล้ว บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏตามตารางข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
 2. บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้อใด ๆ ที่ปรากฏตามตารางข้างต้น การอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามตารางข้างต้น มีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับการพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละข้อ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างเท่านั้น

 

 1. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

5.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ (“บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  • บริษัทในเครือ และผู้ถือหุ้น
   บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ
  • บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยตรง เช่น ผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการรับมอบอำนาจให้ชำระหนี้แทน หรือการหักเงินจำนวนใดๆ เพื่อชำระหนี้
  • ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เท่านั้น

(1) ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

(2) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์

(4) ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน

(5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย จัดทำข้อมูลและสถิติ

(6) ผู้ให้บริการทางการตลาด รวมถึงผู้จัดงานและกิจกรรม

(7) ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (เช่น call center หรือผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกัน)

(8) สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการในการให้บริการ

(9) ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล

(10) ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน

(11) ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น

(12) ผู้ให้บริการส่งเอกสารหรือพัสดุ

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำเสนอสินค้าหรือบริการร่วมกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
 • บุคคลผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่(รวมถึงผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้รับโอน) อันหมายความรวมถึง บุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการหรือทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือฉบับอื่นที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด้อยกว่าคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าภายในประเทศไทย หรือภายนอกประเทศ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หมายเหตุ: เมื่อกล่าวถึงนิติบุคคลใดตามข้อ 5 นี้ ให้หมายความรวมถึง กรรมการ ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อและในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้  โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัทฯ เป็นต้น

 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและรับข้อมูลอื่นๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ หรือทำมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน
  3. สิทธิในการขอลบข้อมูลทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  4. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5. สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ
  6. สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ
  7. สิทธิในการถอนความยินยอมท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ ในเวลาใดก็ได้ เมื่อท่านถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  8. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน สอบถามข้อสักถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ ส่วนบริการลูกค้า สนง.ตลาดไท หรือ ไปที่ dpo@talaadthai.com บริษัทฯ อาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่านก่อนที่บริษัทฯ จะให้บริการตามคำขอ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลทันทีที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอ พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอจากท่าน

อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบว่าการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 7. ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน และท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคำร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตราการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการทำลาย การสูญหาย เสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บกพร่องความสามารถตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือไม่มีสถานะเหมือนบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมายเท่านั้น หากบริษัทฯ ทราบภายหลังว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามรถไว้ โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้หรือเปิดเผยกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากฐานความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทฯ จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่  https://www.talaadthai.co.th โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่

 

 1. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อแนะนำ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เรียน:   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่:    บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด

31 หมู่ 9 พหลโยธิน ก.ม.42 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: (02) 264-6264

อีเมล: dpo@talaadthai.com

 1. ข้อตกลงอื่นๆ

12.1 หากท่านยุติความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่ง อาทิ ผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้บริการต่างๆ และ/หรือยุติการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ คู่ค้ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ลูกจ้างสิ้นสุดสถานะการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ ยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยุติความสัมพันธ์ใดๆ ดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการรับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือการเพิกถอนการอนุญาตหรือความยินยอมที่ได้ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (ในกรณีที่อาศัยฐานความยินยอม) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

12.2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน และเกี่ยวเนื่องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือความสัมพันธ์อื่นใดระหว่างบริษัทฯ และท่าน เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลผูกพันเป็นข้อตกลงหรือสัญญา ระหว่างท่านและบริษัทฯ ตามกฎหมาย

ท่านรับทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อการเข้าทำธุรกรรม หรือความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กล่าวโดยเฉพาะ เช่น

 • สำหรับผู้ใช้บริการ: บริษัทฯ อาจให้บริการแก่ท่านได้อย่างจำกัด และอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • สำหรับลูกจ้าง และบุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ: อาจทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณารับท่านเข้าทำงานหรือติดต่อกับบริษัทฯ ได้ อาจก่อให้เกิดความขัดข้องในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และอาจก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)
 • สำหรับคู่ค้า: อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านได้